Informujemy, że nasz sklep nie prowadzi sprzedaży internetowej.

POSZUKUJEMU REGIONALNYCH DYSTRYBUTORÓW HURTOWYCH NASZYCH PRODUKTÓW
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Edward Lejkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Nasion Lobelia II ul. Lipowa 29, Chrzanów, 55-040 Kobierzyce

 (dalej ?LOBELIA II?).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

adres e-mail: biuro@lobelia.pl

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas kontaktu z nami / zawarcia z nami umowy.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez LOBELIA II?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:

 • umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością LOBELIA II, łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty usług LOBELIA II;
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej przez LOBELIA II działalności;
 • realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności LOBELIA II;
 • obsługi reklamacji przez LOBELIA II, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od LOBELIA II przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LOBELIA II, którym jest:

 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów LOBELIA II lub usług i towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez LOBELIA II obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, wyrażając swoją wolę pisemnie i kierując ją na adres lub email Administratora. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

 

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne?

Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Panią/Panem, a tym samym móc świadczyć usługę:

informacji o firmie i jej adresie, osoba reprezentująca firmę, adres email, telefon

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł korzystać z usług świadczonych przez LOBELIA II.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wobec Pani/Pana wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięta zostanie przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Pani/Pana dane są nieprawidłowe ? można żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający LOBELIA II sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych ? do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie LOBELIA II są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez LOBELIA II Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Z prawa sprzeciwu może Pani/Pan skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz LOBELIA II usługi IT oraz usługi księgowe, oraz audytowe. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym LOBELIA II zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.